Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 1 (Có đáp án): Quy tắc đếm

  • 10044 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một lớp có 23 học sinh nữ và 17 học sinh nam.

 Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu môi trường?

Xem đáp án

 Theo quy tắc cộng có: 23 +17 = 40 cách chọn một học sinh tham gia cuộc thi môi trường.

Vì vậy chọn đáp án C

Nhận xét: học sinh có thể đọc không kĩ đề:

chọn 1 học sinh nữ trong 23 học sinh nữ nên có 23 cách chọn (phương án A);

hoặc chọn một học sinh nam trong số 17 học sinh nam nên có 17 cách chọn (phương án B);

hoặc nhầm sang quy tắc nhân nên có 23 .17 = 391 cách chọn 

Đáp án đúng C


Câu 2:

Một lớp có 23 học sinh nữ và 17 học sinh nam.

Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai học sinh tham gia hội trại với điều kiện có cả nam và nữ?

Xem đáp án

*Việc chọn hai học sinh (nam và nữ) phải tiến hành hai hành động liên tiếp

Hành động 1: chọn 1 học sinh nữ trong số 23 học sinh nữ nên có 23 cách chọn

Hành động 2: chọn 1 học sinh nam nên có 17 cách chọn

Theo quy tắc nhân, có 23*17=391 cách chọn hai học sinh tham gia hội trại có cả nam và nữ.

Vì vậy chọn phương án B

* Nhận xét: học sinh có thể nhầm:

- Dùng quy tắc cộng để cộng 23 +17 =40 cách (phương án A)

- Có thể nhầm sang bài toán chọn hai học sinh trong 40 học sinh, nên có C402= 780 cách chọn (phương án C)

- Có thể nhầm khi suy luận.

Chọn 1 học sinh trong 40 học sinh nên có 40 cách.

Chọn 1 học sinh trong số 40 -1 = 39 học sinh còn lại nên có 39 cách.

Theo quy tắc nhân ta có : 40 . 39 =1560 cách chọn

Đáp án đúng B


Câu 3:

Một túi có 20 viên bi khác nhau trong đó có 7 bi đỏ, 8 bi xanh và 5 bi vàng

Số cách lấy 3 viên bi khác màu là

Xem đáp án

* Việc chọn 3 viên bi khác màu phải tiến hành 3 hành động liên tiếp:

chọn 1 bi đỏ trong 7 bi đỏ nên có 7 cách chọn,

tương tự có 8 cách chọn 1 bi xanh và 5 cách chọn 1 bi vàng.

Theo quy tắc nhân ta có: 7*8*5 = 280 cách.

Vậy đáp án là B

Nhận xét: học sinh có thể nhầm:

- Sử dụng quy tắc cộng để có: 7 +8 +5 = 20 cách (phương án A)

Chọn 3 viên bi trong 20 viên bi nên có C203=1140 cách (phương án D)

- Hoặc chọn thứ tự 3 viên bi trong 20 viên bi nên có: 20.19.18=6840 cách (phương án C)

Đáp án đúng B


Câu 4:

Một túi có 20 viên bi khác nhau trong đó có 7 bi đỏ, 8 bi xanh và 5 bi vàng.

Số cách lấy 2 viên bi khác màu là:

Xem đáp án

 Muốn lấy được 2 viên bi khác màu từ trong túi đã cho xảy ra các trường hợp sau:

Trường hợp 1- Lấy 1 bi đỏ và 1 bi xanh:

có 7 cách để lấy 1 bi đỏ và 8 cách để lấy 1 bi xanh. Do đó có 7.8 =56 cách lấy

-Trường hợp 2. Lấy 1 bi đỏ và 1 bi vàng:

có 7 cách lấy 1 bi đỏ và 5 cách lấy 1 bi vàng.

Do đó có 7.5=35 cách lấy

- trường hợp 3.Lấy 1 bi xanh và 1 bi vàng:

có 8 cách để lấy 1 bi xanh và 5 cách để lấy 1 bi vàng.

Do đó có 8.5 = 40 cách để lấy

- Áp dụng quy tắc cộng cho 3 trường hợp, ta có 56 + 35 +40 = 131 cách

Vì vậy chọn đáp án là C

Nhận xét: học sinh có thể nhầm

- Coi việc lấy hai viên bi khác màu không là hành động liên tiếp, nên đã sử dụng quy tắc cộng (7+8) + (8+5) + (5+7) = 40 cách lấy (phương án A)

- Nhầm lẫn giữa quy tắc cộng và quy tắc nhân nên cho kết quả là: (7+8).(8+5).(5+7)= 15.13.12=2340 cách (phương án D)

- Coi 3 trường hợp lấy 2 viên bi khác màu là ba hành động liên tiếp, nên đã sử dụng quy tắc nhân 56.35.40 = 78400 cách (phương án B)

Đáp án đúng là C


Câu 5:

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

 Bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 5?

Xem đáp án

Gọi tập hợp E = {0,1,2,3,4,5}

 Số tự nhiên có hai chữ số khác nhau có dạng: ab¯

Với b = 0 thì có 5 cách chọn a ( vì a ≠ 0)

Với b = 5 thì có 4 cách chọn a ( vì a ≠ b và a ≠ 0)

Theo quy tắc cộng, có tất cả 5 + 4 = 9 số tự nhiên cần tìm.

Chọn đáp án là C. 


4

Đánh giá trung bình

80%

0%

0%

20%

0%

Nhận xét

V

3 năm trước

Vũ Minh

3 năm trước

Nguyễn Văn Diễn

3 năm trước

Dung Đỗ

Very good

2 năm trước

Gấm Phan

B

1 năm trước

Bht

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đoàn Thu Hà
15:39 - 13/10/2021

Câu 6: thiếu bộ (0,4,5) hả

Phạm Hữu Quân
21:32 - 22/09/2022

đúng rồi nạm ơi,chọn đáp án khác nhg k được,vietjack giải sai