Trắc nghiệm Tập hợp các số có đáp án

  • 3047 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các tập hợp A=[0;4), B=(2;3). Khi đó AB bằng:

Xem đáp án

Để tìm giao của các tập hợp số, ta lần lượt biểu diễn chúng trên cùng một trục số bằng cách gạch bỏ các phần tử không thuộc mỗi tập hợp đó. Khi đó, phần còn lại không bị gạch chính là giao của các tập hợp đã cho.

Bằng cách biểu diễn các tập hợp A, B trên trục số theo phương pháp trên, ta có: AB=[0;3)

Đáp án là D. 


Câu 2:

Cho các tập hợp A=[4;1), B=(2;+). Khi đó AB bằng:

Xem đáp án

Để tìm hợp của các tập hợp số, ta lần lượt biểu diễn chúng trên cùng một trục số bằng cách tô đậm các phần tử thuộc mỗi tập hợp đó. Khi đó, toàn bộ phần được tô đậm chính là hợp của các tập hợp đã cho.

Bằng cách biểu diễn các tập hợp A, B trên trục số theo phương pháp trên, ta có: AB=[4;+).

Đáp án là B.


Câu 3:

Cho các tập hợp A=(1;3]B=(2;5). Khi đó A\B bằng:

Xem đáp án

Để tìm hiệu của hai tập hợp số A và B, ta lần lượt biểu diễn các tập hợp A, B trên cùng một trục số bằng cách tô đậm các phần tử thuộc tập hợp  A và gạch bỏ các phần tử thuộc tập hợp B. Khi đó, phần được tô đậm mà không bị gạch bỏ chính là A\B. 

Bằng cách biểu diễn các tập hợp A và B trên trục số theo phương pháp trên, ta có: A\B=(1;2].

Đáp án là A.


Câu 5:

Với xR, tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án

Với x thì x[5;1)5x<1

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận