Trắc nghiệm Tập hợp có đáp án (Nhận biết)

  • 521 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Kí hiệu nào sau đây là để chỉ 6 là số tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì 6 là số tự nhiên nên 6 ∈ N


Câu 2:

Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “7 là số tự nhiên khác 0”?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì 7 là một số tự nhiên khác 0 nên 7*


Câu 3:

Kí hiệu nào sau đây là để chỉ 5 không phải là số hữu tỉ?

Xem đáp án

Đáp án C

5 không là số hữu tỉ nên 5


Câu 4:

Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “2 không phải là số hữu tỉ”?

Xem đáp án

Đáp án C

2 không phải là số hữu tỉ nên 2


Câu 5:

Cho x là một phần tử của tập hợp A. Xét các mệnh đề sau:

(I) xA

(II) xA

(III) xA

(IV) xA

Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Nếu x là một phần tử thuộc tập hợp A thì xA;xA nên các mệnh đề (I) và (IV) đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 tuần trước

Trần Hoàng

Bình luận


Bình luận