Trắc nghiệm Xác suất của biến cố có đáp án (Phần 2)

  • 4392 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Gieo 3 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên 3 con súc sắc đó bằng nhau:

Xem đáp án

Số phần tử của không gian mẫu là:

Ω=63=216.

A: “số chấm xuất hiện trên 3 con súc sắc đó bằng nhau”.

A=1,1,1;2,2,2;3,3,3;4,4,4;5,5,5;6,6,6

nA=6

Xác suất để số chấm  xuất hiện trên 3 con súc sắc đó bằng nhau  là:

P=  6216=  136

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Có hai hộp đựng bi. Hộp I có 9 viên bi được đánh số 1, 2, 3....., 9. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi. Biết rằng xác suất để lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp II là 310. Xác suất để lấy được cả hai viên bi mang số chẵn là:

Xem đáp án

Gọi X là biến cố: “lấy được cả hai viên bi mang số chẵn. “

Gọi A là biến cố: “lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp I”. Vì hộp 1 có 4 bi chẵn nên

=>PA=C41C91=49.

Gọi B là biến cố: “lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp II”: PB=310.

Ta thấy biến cố A, B là 2 biến cố độc lập nhau, theo công thức nhân xác suất ta có:

PX=PA.B=PA.PB=49.310=215.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Một hộp chứa 5 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 7 viên bi. Xác suất để trong số 7 viên bi được lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ là:

Xem đáp án

Gọi A là biến cố: “trong số 7 viên bi được lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ.

Trong hộp có tất cả:  5+ 15 + 35 = 55 viên bi

- Số phần tử của không gian mẫu: Ω=C557.

- A¯ là biến cố: “trong số 7 viên bi được lấy ra không có viên bi màu đỏ nào.

=>nA¯=C207. 

Vì A và A¯ là  hai biến cố đối nên: nA=ΩnA¯=C557C207.

Xác suất để trong số 7 viên bi được lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ là PA=C557C207C557.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Một nhóm gồm 8 nam và 7 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 bạn. Xác suất để trong 5 bạn được chọn có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn nữ là:

Xem đáp án

Gọi A là biến cố: “5 bạn được chọn có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn nữ “

- Số phần tử của không gian mẫu: Ω=C155.

-Số cách chọn 5 bạn trong đó có 4 nam, 1 nữ là: C84.C71.

- Số cách chọn 5 bạn trong đó có 3 nam, 2 nữ là: C83.C72. 

Số cách chọn 5  bạn được chọn có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn nữ là:

nA=C84.C71+C83.C72=1666

Xác suất để 5 bạn được chọn có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn nữ là:

PA=nAΩ=1666C155=238429.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất để người thứ nhất, thứ hai,thứ ba bắn trúng đích lần lượt là 0,8 ; 0,6; 0,5. Xác suất để có đúng 2 người bắn trúng đích bằng:

Xem đáp án

 

Gọi X là biến cố: “có đúng 2 người bắn trúng đích “

Gọi A là biến cố: “người thứ nhất bắn trúng đích” PA=0,8;PA¯=0,2. 

Gọi B là biến cố: “người thứ hai bắn trúng đích”PB=0,6;PB¯=0,4.

Gọi C là biến cố: “người thứ ba bắn trúng đích”PC=0,5;PC¯=0,5.

Ta thấy biến cố A, B, C là 3 biến cố độc lập nhau, theo công thức nhân xác suất ta có:

PX=PA.B.C¯+PA.B¯.C+PA¯.B.C=0,8.0,6.0,5+0,8.0,4.0,5+0,2.0,6.0,5=0,46.

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trọng Hải
21:41 - 04/09/2021

có vẻ đề sai hoạc mik ko tỉnh táo

tập học
22:17 - 23/12/2021

hahhaha