ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Vật liệu polime

  • 672 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chất dẻo được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là :

Xem đáp án

A sai vì cao su buna là cao su (không phải chất dẻo)

C và D sai vì poli(etylenterephtalat) và poli(phenol-fomanđehit) điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

Chất dẻo được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là teflon.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cao su sống (hay cao su thô) là :

Xem đáp án

Cao su sống là cao su chưa lưu hóa

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su Buna (1) là : etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Sự sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế là

Xem đáp án

Sơ đồ điều chế cao su Buna là : đi từ khí metan có sẵn trong tự nhiên

\[C{H_4}\mathop \to \limits_{l\`a m{\rm{\;}}lanh{\rm{\;}}nhanh}^{{t^o},xt,p} {C_2}{H_2}\mathop \to \limits_{P{\rm{d}}/PbC{O_3}}^{ + {H_2}} {C_2}{H_4}\mathop \to \limits^{ + {H_2}O} {C_2}{H_5}OH\mathop \to \limits^{} C{H_2} = CH - CH = C{H_2}\mathop { \to cao{\rm{ }}su{\rm{ }}buna}\limits^{} \]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Sơ đồ điều chế PVC trong công nghiệp hiện nay là :

Xem đáp án

Sơ đồ điều chế đúng là : \[{C_2}{H_4}\;\mathop \to \limits^{C{l_2}} {C_2}{H_4}C{l_2}\mathop \to \limits^{ - HCl} {C_2}{H_3}Cl\;\mathop \to \limits^{{t^o},p,{\kern 1pt} {\kern 1pt} xt} PVC\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho sơ đồ phản ứng :

Xenlulozơ\[\mathop \to \limits_{{H^ + }}^{ + {H_2}O} A\mathop \to \limits^{men} B\mathop \to \limits_{{{500}^o}C}^{ZnO,{\kern 1pt} {\kern 1pt} MgO} \]\[D\mathop \to \limits^{{t^o},p,{\kern 1pt} {\kern 1pt} xt} E\]

Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là :

Xem đáp án

Ta có sơ đồ phản ứng:

Xenlulozơ\[\mathop \to \limits_{{H^ + }}^{ + {H_2}O} {C_6}{H_{12}}{O_6}\mathop \to \limits^{men} {C_2}{H_5}OH\mathop \to \limits_{{{500}^o}C}^{ZnO,{\kern 1pt} {\kern 1pt} MgO} \]\[C{H_2} = CH - CH = C{H_2}\mathop \to \limits^{{t^o},p,{\kern 1pt} {\kern 1pt} xt} \]cao su Buna

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận