Dạng 1: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng có đáp án

  • 784 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho S là một điểm không thuộc mặt phẳng chứa hình bình hành ABCD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

Xem đáp án
Cho S là một điểm không thuộc mặt phẳng chứa hình bình hành ABCD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD). (ảnh 1)

Ta có SSACSBD1

Trong mặt phẳng (ABCD) có ACBD=O

Lại có

OACASCOSACOBDSBDOABDOSACABD2

Từ (1) và (2) suy ra SO=SACSBD

Câu 2:

Trong mặt phẳng αcho tức giác ABCD có các cặp cạnh đối không song song và Sα . Xác định giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau đây:

a) SAC và SBD

Xem đáp án
Trong mặt phẳng (anpha) cho tức giác ABCD có các cặp cạnh đối không song song và  S không thuộc (anpha). a) (SAC) và (SBD)  (ảnh 1)

a) Trong mặt phẳng (ABCD) gọi O=ACDB

Ta có SSACSBD1

Lại có

OACSACOSACOBDSBDOSBDOSACSBD2

Từ (1) và (2) suy ra SO=SACSBD


Câu 3:

b) (SAB) và (SCD)

Xem đáp án

b) Trong mặt phẳng (ABCD) gọi H=ABCD

Ta có SSABSCD

Lại có HABSABHSABHCDSCDHSCDHSABSCD4

Từ (3) và (4) suy ra SH=SABSCD


Câu 4:

c) (SAD) và (SBC)

Xem đáp án

c) Trong mặt phẳng (ABCD) gọi F=ADCB

Ta có SSADSBC5

Lại có FADSADFSADFCBSBCFSBCFSADSBC6

Từ (5) và (6) suy ra SF=SADSBC


Câu 5:

Cho bốn điểm A, B, C, D không cùng thuộc một mặt phẳng. Trên các đoạn thẳng AB, AC, BD lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho MN không song song với BC. Tìm giao tuyến của (BCD) (MNP)

Xem đáp án
Cho bốn điểm A, B, C, D không cùng thuộc một mặt phẳng. Trên các đoạn thẳng AB, AC, BD lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho MN không song song  (ảnh 1)

Trong mặt phẳng (ABC) gọi E=MNBC

Ta thấy PBCDMNP     1

Lại có EMNMNPEMNPEBCBCDEBCDEMNPBCD    2

Từ (1) và (2) suy ra PE=MNPBCD


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận