Bài tập sóng cơ

  • 866 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình \[u = acos20\pi t\] Trong khoảng thời gian 2s sóng truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

Xem đáp án

Ta có: \[T = \frac{{2\pi }}{{20\pi }} = 0,1s\]

2s = 20T

=>Quãng đường sóng truyền đi trong 2s bằng 20 lần bước sóng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz. Người ta thấy hai điểm A,B trên sợi dây cách nhau 200cmcm dao động cùng pha và trên đoạn dây AB có hai điểm khác dao động ngược pha với A. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Xem đáp án

2 điểm A, B dao động cùng pha và trên AB có 2 điểm khác dao động ngược pha với A.

\[ \to AB = 2\lambda = 200cm \to \lambda = 100cm\]

Ta có tốc độ truyền sóng:

\[v = \lambda f = 100.500 = 50000cm/s = 500m/s\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Một sóng ngang có chu kì T = 0,2s truyền trong một môi trường đàn hồi có tốc độ 1m/s. Xét trên phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở trước M theo chiều truyền sóng, cách M một khoảng từ 42cmm đến 60cm có điểm N đang từ vị tri cân bằng đi lên đỉnh sóng . Khoảng cách MN là:

Xem đáp án

Bước sóng:

\[\lambda = vT = 1.0,2 = 0,2m\]

Độ lệch pha:

Khi điểm M ở đỉnh sóng, điểm N ở vị trí cân bằng đang đi lên

Theo hình vẽ thì khoảng cách MN

\[MN = \frac{3}{4}\lambda + k\lambda \] với  k = 0;1;2;...

\[0,42 < MN = \frac{3}{4}\lambda + k\lambda < 0,60 \to 1,35 < k < 2,25\]

→k = 2

\[ \to MN = \frac{3}{4}\lambda + 2\lambda = 0,55m = 55cm\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li dộ dao động của phần tử tại M là 3cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -3cm. Biên độ dao động sóng bằng

Xem đáp án

Độ lệch pha của hai phần tử \[{\rm{\Delta }}\varphi = \frac{{2\pi d}}{\lambda } = \frac{{2\pi \frac{\lambda }{3}}}{\lambda } = \frac{{2\pi }}{3}\]Vẽ trên vòng tròn lượng giác, ta có:

Từ vòng tròn lượng giác, ta có:

\[\sin \frac{{{\rm{\Delta }}\varphi }}{2} = \frac{3}{A} \Rightarrow A = \frac{3}{{\sin \frac{{{\rm{\Delta }}\varphi }}{2}}} = \frac{3}{{\sin \frac{\pi }{3}}} = 2\sqrt 3 cm\]

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Con lắc lò xo

( 1 K lượt thi )

Con lắc đơn

( 828 lượt thi )

Các loại dao động

( 0.9 K lượt thi )

Mạch dao động LC

( 1.2 K lượt thi )

Phóng xạ

( 0.9 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận