Bài tập Tổ Hợp - Xác Suất cơ bản nâng cao có lời giải chi tiết (P1)

  • 5339 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Một lớp học có 15 bạn nam và 10 bạn nữ. Số cách chọn hai bạn trực nhật sao cho có cả nam và nữ là:

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp:

Sử dụng quy tắc nhân

Để chọn được nhóm có một bạn nam và một bạn nữ ta làm như sau:

Khi đó, số cách chọn hai bạn sao cho có một bạn nam và một bạn nữ là:


Câu 2:

Gieo con xúc xắc được chế tạo cân đối và đồng chất 2 lần. Gọi a là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ nhất, b là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ hai. Xác suất để phương trình x2 + ax + b = 0 có nghiệm bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Phương pháp:

Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a0) có nghiệm

0

Gọi A là biến cố: 

"Phương trình ax2 + bx + c =0 có nghiệm"

 

 

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận