Các loại dao động

  • 931 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dao động được tạo ra bằng cách cung cấp cho hệ một năng lượng đúng bằng năng lượng nó đã mất sau mỗi chu kì gọi là dao động

Xem đáp án

Dao động được tạo ra bằng cách cung cấp cho hệ một năng lượng đúng bằng năng lượng nó đã mất sau mỗi chu kì gọi là dao động duy trì.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Một vật chịu tác dụng của ngoại lực có biểu thức \[{F_n}\; = {\rm{ }}{F_0}cos\left( {10\pi t{\rm{ }} + {\rm{ }}\pi /2} \right)\]thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của vật là

Xem đáp án

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi:

\[\omega = {\omega _0} = 10\pi \Rightarrow f = \frac{{10\pi }}{{2\pi }} = 5\left( {Hz} \right)\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g và lò xo nhẹ có độ cứng \[k = 100N/m\]. Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa biên độ F0và tần số \[{f_1} = 6Hz\;\] thì biên độ dao động là A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0mà tăng tần số ngoại lực đến \[{f_2} = 5,5Hz\;\] thì biên độ dao động ổn định là A2. Kết luận đúng là:

Xem đáp án

Ta có:

+ Tần số dao động riêng của con lắc:

\[f = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{k}{m}} = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{{100}}{{0,1}}} = 5H{\rm{z}}\]

+  f0< f2

< f1

Từ đồ thị ta suy ra: A2>A1

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học

Xem đáp án

A - sai vì: Biên độ dao động cưỡng bức của hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng có phụ thuộc vào lực cản của môi trường

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, sau ba chu kì đầu tiên biên độ của nó giảm đi 10%. Phần trăm cơ năng còn lại sau khoảng thời gian đó là:

Xem đáp án

Ta có: \[\frac{{A - {A_3}}}{A} = 10{\rm{\% }} = 0,1 \to \frac{{{A_3}}}{A} = 0,9\]

Mặt khác, ta có: \[{\rm{W}} = \frac{1}{2}k{A^2}\]

\[ \to \frac{{{{\rm{W}}_3}}}{{\rm{W}}} = \frac{{A_3^2}}{{{A^2}}} = {0,9^2} = 0,81 = 81{\rm{\% }}\]

=>Phần trăm cơ năng còn lại sau khoảng thời gian đó là 81%

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Con lắc lò xo

( 1 K lượt thi )

Con lắc đơn

( 821 lượt thi )

Bài tập sóng cơ

( 856 lượt thi )

Mạch dao động LC

( 1.2 K lượt thi )

Phóng xạ

( 0.9 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận