Điện tích - Định luật Culông

  • 838 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai quả cầu kim loại nhỏ A và B giống hệt nhau, được treo vào một điểm O bằng hai sợi chỉ dài bằng nhau. Khi cân bằng, ta thấy hai sợi chỉ làm với đường thẳng đứng những góc α bằng nhau. Trạng thái nhiễm điện của hai quả cầu sẽ là trạng thái nào dưới đây ?

Xem đáp án

Từ hình, ta thấy hai quả cầu đẩy nhau

=>chúng tích diện cùng dấu

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Có hai quả cầu kim loại giống hệt nhau, cùng tích điện là q. Khi đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì chúng đẩy nhau với một lực là F. Sau đó người ta cho một quả cầu tiếp xúc với đất, rồi lại tiếp xúc với quả cầu còn lại. Khi đưa hai quả cầu về vị trí ban đầu thì chúng đẩy nhau với lực là

Xem đáp án

Lực tương tác điện ban đầu của hai quả cầu là:

\[F = k\frac{{{q^2}}}{{{r^2}}}\]

Khi cho quả cầu tiếp xúc với đất, tức là điện tích đã truyền hết xuống đất và coi như không mang điện.

Sau đó cho tiếp xúc với quả cầu còn lại thì điện ticsh mỗi quả cầu là:

\[q' = \frac{{0 + q}}{2} = \frac{q}{2}\]

Lực tương tác điện sau khi hai quả cầu tiếp xúc và đưa về vị trí cũ là:

\[F' = k\frac{{{{\left( {\frac{q}{2}} \right)}^2}}}{{{r^2}}} = \frac{F}{4}\]

Chọn đáp án C


Câu 3:

Treo hai quả cầu kim loại, nhỏ, cùng khối lượng và chưa nhiễm điện bằng hai sợi chỉ tơ có cùng chiều dài = 1 m vào cùng một điểm cố định trong không khí. Cho một vật nhiễm điện tiếp xúc với một trong hai quả cầu để truyền điện tích 21 nC cho hai quả cầu rồi lấy vật đó ra thì khi hệ cân bằng, hai quả cầu cách nhau một đoạn r = 8 cm. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng m của mỗi quả cầu là

Xem đáp án

Khi hai quả cầu tiếp xúc với nhau truyền 1 điện tích 21nC thì mỗi quả cầu sẽ nhận điện tích \[{q_1} = {q_2} = \frac{{21}}{2}nC = {\rm{ }}10,5nC\]Góc lệch giữa sợi dây với phương thẳng đứng là:

\[\sin \alpha = \frac{{0,04}}{1} = 0,04\]

Lại có: \[\tan \alpha = \frac{F}{P} = \frac{{kq_1^2}}{{{r^2}}}.\frac{1}{{mg}}\]

\[ \Leftrightarrow 0,04 = {9.10^9}.\frac{{{{\left( {{{10,5.10}^{ - 9}}} \right)}^2}}}{{{{0,08}^2}}}.\frac{1}{{10m}}\]

\[ \Leftrightarrow m = 0,39g\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hai điện tích dương \[{q_1} = {q_2} = 49\mu C\;\]đặt cách nhau một khoảng d trong không khí. Gọi M là vị trí tại đó, lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0bằng 0. Điểm M cách q1một khoảng

Xem đáp án

M là vị trí tại đó lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0= 0 nên:

\[\begin{array}{*{20}{l}}{{F_{1M}} = {F_{2M}} \Leftrightarrow k\frac{{\left| {q.{q_0}} \right|}}{{r_{1M}^2}} = k\frac{{\left| {q.{q_0}} \right|}}{{r_{2M}^2}}}\\{ \Rightarrow r_{1M}^2 = r_{2M}^2 \Leftrightarrow {r_{1M}} = {r_{2M}}}\end{array}\]

=>M là trung điểm của đoạn thẳng nối q1và q2=>M cách q1một khoảng d/2.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hai điện tích điểm được đặt cố định trong một bình không khí thì lực tương tác giữa chúng là 12N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 4N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là:

Xem đáp án

Ta có:

\[\begin{array}{*{20}{l}}{\;c\'o :}\\{\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} = 12}\\{F' = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}} = 4}\end{array}} \right.}\end{array} \Rightarrow \frac{F}{{F'}} = \varepsilon = \frac{{12}}{4} = 3\]

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận