Định luật khúc xạ ánh sáng

  • 958 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng là

Xem đáp án

+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến → A đúng

+ Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới → B đúng

+ Góc khúc xạ có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng góc tới (góc khúc xạ bằng góc tới khi góc khúc xạ bằng 0) → C đúng, D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chiếu chùm tia sáng hẹp đơn sắc từ không khí vào một môi trường trong suốt với góc tới i thì thấy tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Chiết suất n của môi trường đó đối với ánh sáng chiếu vào được xác định bởi

Xem đáp án

Tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ, ta có hình vẽ:

Ta có góc phản xạ: i′ = i

Tia tới và tia phản xạ vuông góc, ta có:

\[i' + r = {90^0} \Rightarrow \sin r = \cos i' = \cos i\]

Áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng, ta có:

\[\sin i = n\sin r \Rightarrow n = \frac{{\sin i}}{{\sin r}} = \frac{{\sin i}}{{\cos i}} = \tan i\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tia sáng đi từ không khí khi tới gặp mặt phân cách giữa không khí và môi trường trong suốt có chiết suất n = 1,5. Phải điều chỉnh góc tới đến giá trị nào thì góc tới gấp hai lần góc khúc xạ?

Xem đáp án

Theo định luật khúc xạ ánh sáng, ta có:

\[{n_1}\sin i = {n_2}{\rm{sinr}}\]

Theo đề bài: \[i = 2r\]

\[1\sin i = 1,5{\rm{sin}}\frac{i}{2} \leftrightarrow 2\sin \frac{i}{2}{\rm{cos}}\frac{i}{2} = 1,5.\sin \frac{i}{2}\](1)

Do \[i = 2r\]nên \[i \ne 0\]

\[ \to (1) \leftrightarrow 2c{\rm{os}}\frac{i}{2} = 1,5 \to c{\rm{os}}\frac{i}{2} = \frac{3}{4} \to \frac{i}{2} = {41,4^0} \to i = {82,8^0}\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tốc độ ánh sáng trong không khí là v1; trong nước là v2. Một tia sáng chiếu từ nước ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có tốc độ ánh sáng trong không khí lớn hơn tốc độ ánh sáng trong nước: v1>v2(1)

Tia sáng truyền từ nước ra ngoài không khí. Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có:

nsini = sinr ⇒ I < r(2)

Từ (1) và (2) ta có: \[{v_1} >{v_2};i < r\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một tia sáng truyền từ không khí tới bề mặt một môi trường trong suốt sao cho tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi đó góc tới và góc khúc xạ liên hệ với nhau qua hệ thức :

Xem đáp án

Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng, tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau ta có:

r + i’ = 90° hay là r + i = 90°.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận