ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Polisaccarit

  • 566 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong phân tử amilozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?

Xem đáp án

Amilozơ chiếm từ 20- 30% khối lượng tinh bột. Amilozơ có dang mạch không phân nhánh trong phân tử chứa các gốc \(\alpha \)- glucozơ liên kết với nhau bởi \(\alpha \)- 1,4 glicozit.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong phân tử amilopectin các mắt xích ở mạch nhánh và mạch chính liên kết với nhau bằng liên kết nào?

Xem đáp án

Amilopectin chiếm khoảng 70- 80% khối lượng tinh bột. Amilopectin có cấu tạo phân nhánh các mắt xích phân nhánh và mạch chính được liên kết với nhau bằng liên kết \(\alpha \)- 1,6 glicozit và \(\alpha \)-1,4-glicozit.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tính chất của tinh bột là : Polisaccarit (1), không tan trong nước lạnh (2), có vị ngọt (3), thuỷ phân tạo thành glucozơ (4), thuỷ phân tạo thành fructozơ (5), làm cho iot chuyển thành màu xanh (6), dùng làm nguyên liệu để điều chế đextrin (7). Những tính chất sailà :

Xem đáp án

(3) Tinh bột là chất rắn vô định hình, không có vị ngọt

(5) Tinh bột gồm nhiều gốc \(\alpha \) −glucozo liên kết với nhau =>thủy phân tinh bột thu được glucozơ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Thuốc thử nào dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau : ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha ?

Xem đáp án

Ancol etylic (C2H5OH); đường củ cải ( saccarozơ: C12H22O11); đường mạch nha (mantozơ : C12H22O11)

Dùng Cu(OH)2cho lần lượt vào ống nghiệm chứa 3 chất này:

+ Không có hiện tượng: Ancol etylic

+ Xuất hiện phức đồng xanh thẫm là: saccarozơ và mantozơ.

Tiếp tục đun sôi 2 ống nghiệm này; ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa đỏ gạch là mantozơ

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận