ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Sự điện li

  • 1030 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Saccarozơ là chất không điện li vì :

Xem đáp án

Saccarozơ là chất không điện li vì :

+ Phân tử saccarozơ không có tính dẫn điện.

+ Phân tử saccarozơ không có khả năng phân li thành ion trong dung dịch.

+ Phân tử saccrozơ không có khả năng hiđrat hoá với dung môi nước.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

Xem đáp án

Trong phân tử H2O, liên kết O−H là liên kết cộng hóa trị có cực, cặp e chung lệch về phía oxi

=>oxi tích điện âm, ở H tích điện dương.

Khi quá trình điện li xảy ra tương tác giữa các phân tử nước có cực và các ion chuyển động không ngừng  làm cho các chất điện li dễ dàng tan trong nước

=>nước đóng vai trò dung môi phân cực.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau?

Xem đáp án

Ta thấy axit HNO3là axit mạnh phân li hoàn toàn nên là chất điện li mạnh.

Phương trình phân li:HNO3→ H++ NO3

Còn lại HClO, CH3COOH, HF là các axit yếu nên là chất điện li yếu

Phương trình phân li:

HClO  H+ + ClO 

CH3COOH  H+ + CH3COO−

HF  H+ + F

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

Xem đáp án

Ta có tính axit: HF < HCl < HBr < HI

→ Do đó khả năng phân li ra ion: HF < HCl < HBr < HI

→ Tính dẫn điện của các dung dịch: HF < HCl < HBr < HI

Vậy HF dẫn điện kém nhất

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?

Xem đáp án

Cùng là muối NaCl điện li mạnh, dung dịch nào chứa nhiều ion nhất là dung dịch dẫn điện tốt nhất

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận