Trắc nghiệm Bất đẳng thức có đáp án (Nhận biết)

  • 292 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Nếu x + y > 0 thì ít nhất một trong hai số x, y phải dương.

Thật vậy nếu x0y0 x + y  0  mâu thuẫn nên B đúng.

Ngoài ra có thể kiểm tra các đáp án còn lại sai bằng cách lấy phản ví dụ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tìm mệnh đề đúng?

Xem đáp án

Đáp án A: sai trong trường hợp nếu c < 0 thì bất đẳng thức bị đổi chiều.

Đáp án B: sai trong trường hợp a < 0 < b.

Đáp án C: sai chẳng hạn −3 < 1 và −4 < 1 nhưng (−3) . (−4) > 1.1.

Đáp án D: đúng theo tính chất nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương thì bất đẳng thức không đổi chiều.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận