Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  • 868 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 13 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cặp số (1;-1) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

Xem đáp án

Dễ thấy (1;-1) thỏa mãn bất phương trình x + 3y + 1 < 0 , không thỏa mãn các bất phương trình còn lại. Đáp án là C.


Câu 2:

Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình -2(x - y) + y > 3 ?

Xem đáp án

Thay các cặp số vào bất phương trình đã cho ta thấy chỉ có cặp số (4;4) thỏa mãn bất phương trình. Đáp án là D.


Câu 3:

Bất phương trình 3x - 2(y - x + 1) > 0 tương đương với bất phương trình nào trong số các bất phương trình sau đây?

Xem đáp án

3x - 2(y - x + 1) > 0  3x - 2y + 2x - 2 > 0 5x - 2y - 2 > 0

Đáp án là B.


Câu 4:

Điểm O(0;0) thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

Xem đáp án

Dễ thấy O(0;0) thỏa mãn bất phương trình 2x+y+20, không thỏa mãn các bất phương trình còn lại. Đáp án là D.


Câu 5:

Điểm O (0;0) thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

Xem đáp án

Thay tọa độ của điểm O (0;0) vào các bất phương trình ta thấy O thuộc miền nghiệm của bất phương trình x+3y-6<0 và 2x+y+4>0.

Do đó O thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình x+3y-6<02x+y+4>0.

Đáp án là C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận