Trắc nghiệm Ôn tập Toán 11 Chương 2 Hình học có đáp án

  • 2302 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b? 

Xem đáp án

Cho hai đường thẳng chéo nhau, có duy nhất một mặt phẳng qua đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất? 

Xem đáp án

A sai. Trong trường hợp 3 điểm phân biệt thẳng hàng thì sẽ có vô số mặt phẳng chứa 3 điểm thẳng hàng đã cho.

B sai. Trong trường hợp điểm thuộc đường thẳng đã cho, khi đó ra chỉ có 1 đường thẳng, có vô số mặt phẳng đi qua đường thẳng đó.

D sai. Trong trường hợp 4 điểm phân biệt thẳng hàng thì có vô số mặt phẳng đi qua 4 điểm đó hoặc trong trường hợp 4 điểm không đồng phẳng thì sẽ không tạo được mặt phẳng nào đi qua cả 4 điểm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

Xem đáp án

A. Đúng.

B. Sai vì hai mặt phẳng có thể trùng nhau.

C. Sai vì ba giao tuyến có thể song song hoặc trùng nhau.

D. Sai hai đường thẳng đó có thể trùng nhau hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

Xem đáp án

Mệnh đề “Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau” chỉ đúng trong mặt phẳng, còn trong không gian thì hai đường thẳng không có điểm chung thì hoặc song song với nhau hoặc chéo nhau.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Hình chóp lục giác có bao nhiêu mặt bên? 

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy hình chóp lục giác đều có 6 mặt bên.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận