Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2(có đáp án): Tập hợp

  • 2671 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Kí hiệu nào sau đây là để chỉ 6 là số tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì 6 là số tự nhiên nên 6N.


Câu 2:

Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “7 là số tự nhiên khác 0”?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì 7 là một số tự nhiên khác 0 nên 7*


Câu 3:

Kí hiệu nào sau đây là để chỉ 5  không phải là số hữu tỉ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “ 2 không phải là số hữu tỉ”?

Xem đáp án

Đáp án C

Vì 2 không phải là số hữu tỉ nên 2   


Câu 5:

Cho A={1;2;3} . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Khẳng định 2 = A sai vì 2 là một phần tử và A là một tập hợp nên không bằng nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyen Hoang Long
15:39 - 26/11/2020

câu 12 không có chú thích

Nguyen Hoang Long
15:42 - 26/11/2020

câu hỏi số 14 nên là giao của tập hợp 2 nghiệm