Trắc nghiệm Toán 11 Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp có đáp án (Mới nhất)

  • 1097 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Sắp xếp 5 người vào một băng ghế có 5 chỗ. Hỏi có bao nhiêu cách.

Xem đáp án

Mỗi cách đổi chỗ 1 trong 5 người trên băng ghế là 1 hoán vị.

Vậy có P5 = 5! = 120 cách sắp.


Câu 2:

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được mấy số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau.

Xem đáp án

Gọi A=a1a2a3a4a5¯ với a10 a1, a2, a3, a4, a5 phân biệt là số cần lập.

+ Bước 1: chữ số a10 nên có 4 cách chọn a1.

+ Bước 2: sắp 4 chữ số còn lại vào 4 vị trí có 4! = 24 cách.

Vậy có 4.24 = 96 số.


Câu 3:

Sắp xếp 5 người vào một băng ghế có 7 chỗ. Hỏi có bao nhiêu cách.

Xem đáp án

Mỗi cách chọn ra 5 chỗ ngồi từ băng ghế để sắp 5 người vào và có hoán vị là một chỉnh hợp chập 5 của 7.

Vậy có A75=7!(75)!=2520 cách sắp.


Câu 4:

Từ tập hợp X=0; 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được mấy số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau.

Xem đáp án

Gọi  với A=a1a2a3a4¯ a10 phân biệt là số cần lập.

+ Bước 1: chữ số a10 nên có 5 cách chọn a1.

+ Bước 2: chọn 3 trong 5 chữ số còn lại để sắp vào 3 vị trí A53 cách.

Vậy có 5A53=300 số.


Câu 5:

Có 10 cuốn sách toán khác nhau. Chọn ra 4 cuốn, hỏi có bao nhiêu cách.

Xem đáp án

Mỗi cách chọn ra 4 trong 10 cuốn sách là một tổ hợp chập 4 của 10.

Vậy có C104=210 cách chọn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận