100 câu trắc nghiệm Đường thẳng - Mặt phẳng trong không gian (P3)

  • 14386 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của mp (SAD) và mp (SBC) là đường thẳng song song với đường thẳng nào trong số các đường thẳng sau?

Xem đáp án

Đáp án C

Xét (SAD) và (SBC) có:

S là điểm chung

AD // BC

giao tuyến của (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và song song với AD


Câu 2:

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi I,J lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và A’B’C’. Thiết diện tạo bởi mp(AIJ) với hình lăng trụ đã cho là:

Xem đáp án

Đáp án C

Xét tam giác A’B’C’:

Gọi N là trung điểm B’C’

J là trọng tâm A’B’C’

Xét tam giác ABC:

Gọi M là trung điểm BC

I là trọng tâm ABC

Từ (1), (2), ta có IJ // MN

Xét (AIJ) và (B’C’CB) có:

M là điểm chung

IJ // MN

giao tuyến của (AIJ) và (B’C’CB) là MN

thiết diện cần tìm là mặt phẳng (A’NMA)

Xét (A’NMA) có: A’A // MN và A’A = MN ( // = BB’)

A’NMA là hình hình hành


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

 

Gọi H là trung điểm của AB.

Xét tam giác HCD có:

EG // CD ( định lí ta- let)


Câu 4:

Cho hai hình vuông ABCD và ABEF không cùng nằm trên một mặt phẳng. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

* Vì ABCD là hình vuông nên:  AD // BC

BC  (CBE) nên AD// mp (CBE)  (1)

* Vì  ABEF là hình vuông nên: AF// BE

Mà BE (CBE) nên AF // mp ( CBE)  (2)

* Vì hai đường thẳng AD; AF cắt nhau tại A và cùng nằm trong  (DAF)   (3)

từ (1);(2);  (3) suy ra: (DAF)//(CBE)


Câu 5:

Cho tứ diện ABCD. Các điểm P,Q lần lượt là trung điểm của AB và CD; điểm R nằm trên cạnh BC sao cho BR=2RC. Gọi S là giao điểm của mp(PQR) và cạnh AD. Tính tỉ số SA/SD là:

Xem đáp án

Đáp án A

Xét (BCD) có: RQBD = K

K(ABD)

Xét (ABD) có: PKAD = S

Gọi E là trung điểm BR

R là trung điểm đoạn EC

Mà Q là trung điểm CD

RQ là đường trung bình tam giác DEC

RQ // DERK // DE

Xét tam giác BRK có: RK // DE và E là trung điểm BR

D là trung điểm BK

Xét tam giác ABK có: AD là đường trung tuyến cạnh BK

      và KP là đường trung tuyến cạnh AB

      PKAD = S

S là trọng tâm tam giác ABK

SASD=2


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Hương

1 năm trước

Khánh Huyền

Rất hay

Bình luận


Bình luận