Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

  • 1319 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập xác định của hàm số 3-2x+5-6x 

Xem đáp án

Chọn A.

Hàm số 3-2x+5-6x xác định khi

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập xác định của hàm số 3-2x+5-6x  Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) .


Câu 2:

Cho biểu thức f(x) = (x + 5)(3 - x). Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) ≤ 0 là

Xem đáp án

Chọn D.

Để f(x) ≤ 0 thì (x + 5)(3 - x) < 0

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy x ∈ (-;-5] ∪ [3;+).


Câu 3:

Giá trị của m để bất phương trình m2x + 3 < mx + 4 có nghiệm là:

Xem đáp án

Chọn A.

m2x + 3 < mx + 4 ⇔ m(m - 1)x < 1 vô nghiệm Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) , vô lí.

Vậy với ∀m ∈ R, bất phương trình có nghiệm.


Câu 4:

Giá trị nào của m thì bất phương trình (m2 + m + 1)x - 5m ≥ (m2 + 2)x - 3m - 1 vô nghiệm là:

Xem đáp án

Chọn A.

Bất phương trình (m2 + m + 1)x - 5m ≥ (m2 + 2)x - 3m - 1 ⇔ (m - 1)x ≥ 2m - 1 vô nghiệm khi

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)


Câu 5:

Tập nghiệm của hệ bất phương trình  2x+1>3x-2-x-30là:

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của hệ bất phương trình là S = [-3;3).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận