Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

  • 968 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phần I: Trắc nghiệm

Đường thẳng đi qua M(-2;2) và nhận vectơ n=3;-2 làm vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là:

Xem đáp án

Chọn D.

Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua M(-2; 2) có VTPT Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là:

3.(x + 2) - 2.(y - 2) = 0

⇔ 3x + 6 - 2y + 4 = 0

⇔ 3x - 2y + 10 = 0


Câu 2:

Cho đường thẳng d:x=2-ty=-1+3t . Phương trình tổng quát của d là:

Xem đáp án

Chọn B.

Đường thẳng d:x=2-ty=-1+3t đi qua M(2;-1) và Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phương trình tổng quát của đường thẳng d là:

3.(x - 2) + 1.(y + 1) = 0

⇔ 3x - 6 + y + 1 = 0

⇔ 3x + y - 5 = 0


Câu 3:

Đường thẳng đi qua M(3;0) và N(0;4) có phương trình là:

Xem đáp án

Chọn C.

Phương trình đoạn chắn đi qua M(3;0) và N(0;4) là: Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)


Câu 5:

Đường thẳng Δ đi qua M(x0;y0) và nhận vectơ n=a;b làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

Xem đáp án

Chọn D.

Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua M(x0;y0) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là VTPT là: a.(x - x0) + b.(y - y0) = 0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận