Trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án (Nhận biết)

  • 277 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem đáp án

- Theo định nghĩa thì x + y ≥ 0là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Các bất phương trình còn lại là bất phương trình bậc hai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Miền nghiệm của bất phương trình x + 2 + 2(y  2) < 2(1  x) không chứa điểm:

Xem đáp án

Ta có: 

−x + 2 + 2(y − 2) < 2(1 − x)

⇔ −x + 2 + 2y – 4 < 2 − 2x

⇔ x + 2y < 4

Dễ thấy tại điểm (4;2) ta có: 4 + 2.2 = 8 > 4 nên điểm (4;2) không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Miền nghiệm của bất phương trình: 3x + 2(y + 3) > 4(x + 1)  y + 3 là nửa mặt phẳng chứa điểm:

Xem đáp án

Ta có: 

3x + 2(y + 3) > 4(x + 1) – y + 3

⇔ −x + 3y – 1 > 0.

Vì −3 + 3.2 – 1 > 0 là mệnh đề đúng nên miền nghiệm của bất phương trình trên chứa điểm có tọa độ (3; 2).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Miền nghiệm của bất phương trình: 3(x − 1) + 4(y − 2) < 5x − 3 là nửa mặt phẳng chứa điểm:

Xem đáp án

Ta có: 

3(x − 1) + 4(y − 2) < 5x – 3

⇔ −2x + 4y – 8 < 0.

Vì −2.0 + 4.0 – 8 < 0 là mệnh đề đúng nên miền nghiệm của bất phương trình trên chứa điểm có tọa độ (0; 0)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 2x+3y-1>05x-y+4<0?

Xem đáp án

Thay lần lượt tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình ta thấy chỉ có điểm (0;0) không thỏa mãn hệ.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận