Trắc nghiệm Các phép toán trên tập hợp có đáp án (Thông hiểu)

  • 214 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các tập hợp M=xx là bội của 2, N=xx là bội của 6,P=xx là ước của 2,Q=xx là ước của 6. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có các tập hợp

M=xx=2k,k=0;2;4;6;8;10;...N=xx=6k,k=0;6;12;18;24;...P=1;2Q=1;2;3;6

Do đó PQPQ=P,NMMN=N


Câu 2:

Cho hai tập hợp A=1;2;3;7,B=2;4;6;7;8.Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

A={1; 2; 3; 7}, B={2; 4; 6; 7; 8}

Do đó:

A∩B = {2; 7}, A∪B = {1; 2; 3; 4; 6; 7; 8}, A∖B = {1; 3}, B\A = {4; 6; 8}


Câu 3:

Gọi Bn là tập hợp các bội số của n trong . Xác định tập hợp B2B4 ?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có các tập hợp B2=xx=2k,k*=2,4,6,8,10;...B4=xx=4k,k*=4,8,12;16;...

Do đó B2B4=B4


Câu 4:

Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong tập Z các số nguyên. Sự liên hệ giữa m và n sao cho Bn  Bm = Bm là:

Xem đáp án

Đáp án B

Vì BnBm = Bm nên BnBm hay mọi số nguyên chia hết cho n đều chia hết cho m.

Điều này có nghĩa n ⋮ m hay n là bội số của m


Câu 5:

Cho tập A. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta thấy:  ∅⊂A, A⊂A, ∅⊂∅ nên: A∪∅=A; A∪A=A; ∅∪∅=∅

Các đáp án A, B, C đều đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận