Trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án (Thông hiểu)

  • 224 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho A=xR:x+20,B=xR:6x0. Khi đó A\B là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có A = {x ∈ R: x+2 ≥ 0} A = [−2; +∞)

 B = {x ∈ R: 6 – x ≥ 0} ⇒ B = (−∞; 6].

Vậy A∖B = (6;+∞)


Câu 2:

Cho tập hợp A=;5,B=xR/1<x6. Khi đó A\B là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: B = {x∈R|−1<x≤6} = (−1; 6]

Do đó A∖B = (−∞; 5]∖(−1; 6]=(−∞;−1]


Câu 3:

Cho A=;2,B=2;+,C=0,3, mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: A = (−∞; 2], B = [2;+∞), C = (0;3)

+) B∩C = [2;3) nên A đúng.

+) A∩C = (0;2] nên B đúng.

+) A∪B = R nên C sai.

+) B∪C = (0;+∞) nên D đúng


Câu 4:

Cho CRA = (−∞;3) ∪ [5;+∞) và CRB = [4;7). Xác định tập X = A ∩ B

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

  • CRA = (−∞; 3) ∪ [5; +∞) ⇒ A[3; 5).
  • CRB = [4; 7) ⇒ B = (−∞; 4)∪[7; +∞).

Suy ra X = A ∩ B = [3; 4)


Câu 5:

Cho tập A = [−2;4), B = (0;5]. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: A = [−2;4), B = (0;5]

Do đó, A ∪ B = [−2;5] nên A đúng.

+) A ∩ B = (0;4) nên B sai.

+) A∖B = [−2;0] nên C đúng.

+) B∖A = [4;5] nên D đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận