Trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án (Vận dụng)

  • 482 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm m để 0;1m;m+3=

Xem đáp án

Đáp án C

0;1m;m+3=0<1m<m+3m<m+30<1m1m3


Câu 2:

Cho hai tập hợp A = [m; m+1] và B = [0;3). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để A ∩ B = ∅

Xem đáp án

Đáp án C

Để AB= thì m+1<0m3m<1m3 hay m;13;+


Câu 3:

Tìm m để (−∞; 0] ∩ [m−1; m+1) = A với A là tập hợp chỉ có một phần tử

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: (−∞; 0] ∩ [m−1; m+1) = A với A chỉ có một phần tử

⇔ 0 = m−1 < m+1 ⇔ m = 1


Câu 4:

Tìm m để (−1; 1) ⊂ (m; m+3)

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: (−1; 1) ⊂ (m; m+3) ⇔ m ≤ −1 < 1 ≤ m+3 ⇔ −2 ≤ m ≤ −1


Câu 5:

Cho hai tập hợp A = (−4; 3) và B = (m−7; m). Tìm giá trị thực của tham số m để B ⊂ A

Xem đáp án

Đáp án C

Điều kiện: m

Để

BAm74m3m3m3m=3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận