Trắc nghiệm Dấu của tam thức bậc hai có đáp án (Thông hiểu)

  • 195 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập hợp nào dưới đây chứa phần tử không là nghiệm của bất phương trình 2x22+1x+1<0?

Xem đáp án

Quan sát các đáp án ta thấy tập hợp ở đáp án C chứa hai phần tử 22 và 1 không thuộc tập nghiệm của bất phương trình đã cho.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Bảng xét dấu nào sau đây là của tam thức f(x)=x2x+6?

Xem đáp án

Áp dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai ta có đáp án C là đáp án cần tìm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Các giá trị m để tam thức f(x)=x2(m+2)x+8m+1 đổi dấu 2 lần là:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận