Trắc nghiệm Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án (Nhận biết)

  • 2873 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó a(P). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Các đáp án A, B, C đúng.

Đáp án D sai vì có thể xảy ra trường hợp b nằm trong (P).


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong (α) thì d(α) chỉ đúng khi hai đường thẳng đó cắt nhau.


Câu 3:

Trong không gian cho đường thẳng Δ và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với cho trước?

Xem đáp án

Đáp án D

Qua điểm O có thể dựng vô số đường thẳng vuông góc với , các đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với Δ.


Câu 4:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H,K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Khẳng định nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Vì H là trung điểm của AB, tam giác ABC cân tại C

Suy ra CHAB.

Ta có SA(ABC) ⇒ SACH mà CHAB suy ra CH(SAB).

Mặt khác AK(SAB) ⇒ CH vuông góc với các đường thẳng SA, SB, AK.

Và AKSB chỉ xảy ra khi và chỉ khi tam giác SAB cân tại S.


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác SAB. Khẳng định nào dưới đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Theo bài ra, ta có SA(ABC) mà BC(ABC) ⇒ SABC.

Tam giác ABC vuông tại B nên ABBC ⇒ BC(SAB) ⇒ BCAH.

Khi đó AHSBAHBCAH(SBC)AHSC

Nếu AHAC mà SAAC suy ra AC(SAH) ⇒ ACAB (vô lý).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận