Trắc nghiệm Giá trị có lượng giác của một cung có đáp án (Vận dụng)

  • 323 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nếu tanα + cotα = 2 thì tan2α + cot2α bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: tanα + cotα = 2

(tanα + cotα)2 = 4   tan2α + 2tanαcotα + cot2α = 4  tan2α + cot2α = 2


Câu 2:

Kết quả đơn giản của biểu thức sinα+tanαcosα+12+1 bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

sinα+tanαcosα+12+1=sinα+sinαcosαcosα+12+1=sinα+sinαcosα:cosα+12+1=sinα1+1cosα.1cosα+12+1=sinαcosα2+1=sin2αcos2α+1=sin2α+cos2αcos2α=1cos2α


Câu 3:

Cho cota = 3. Khi đó 3sina2cosa12sin3a+4cos3a có giá trị bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

3sina2cosa12sin3a+4cos3a=3sin2a2cosasina.1sin2a12+4cos3asin3a=31+cot2a2cota1+cot2a12+4cot3a=14


Câu 4:

Biểu thức P=cos2x.cot2x + 3cos2x  cot2x + 2sin2x có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án A

P = cos2x.cot2x + 3cos2x  cot2x + 2sin2x = cot2x(cos2x -1) + cos2x + 2(cos2x  + sin2x) =cos2xsin2x .(-sin2x) + cos2x + 2 = - cos2x + cos2x + 2 = 2


Câu 5:

Giá trị lớn nhất của 6cos2x + 6sinx  2 là:

Xem đáp án

Đáp án C

6cos2x+6sinx2=6(1 sin2x)+6sinx2 =-6 sin2x+6sinx+4 =-6(sin2x-sinx)+4=-6(sinx -12)2 +112112 

Dấu “=” xảy ra khi sinx=12


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận