Trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o có đáp án (Nhận biết)

  • 223 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Vì α và 180α là hai góc bù nhau nên cot(180α)=cot α


Câu 2:

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Hai góc bù nhau α và (1800α) thì cho có giá trị của sin bằng nhau


Câu 3:

Cho góc α tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Vì α tù nên sin α > 0, cos α < 0, tan α < 0, cot α < 0


Câu 4:

Hai góc nhọn α và β phụ nhau, hệ thức nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Vì α, β là hai góc phụ nhau nên cos α = sin β

Do đó đáp án D sai.

Ngoài ra các đáp án A, B, C đều đúng theo tính chất của hai góc phụ nhau (sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cot góc kia)


Câu 5:

Cho hai góc nhọn α và β phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Hai góc nhọn α và β phụ nhau thì sin α = cos β; cos α = sin β; tan α = cot β; cot α = tan β


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận