Trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án (Nhận biết)

  • 193 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm các giá trị của m để hàm số y = (m2 − m)x + 1 đồng biến trên R.

Xem đáp án

Hàm số đã cho đồng biến trên R khi và chỉ khi hệ số góc k = m2 – m > 0.

Giải bất phương trình m2 – m > 0⇔ m < 0 hoặc m > 1.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tìm m để hàm số y = (2m + 1)x + m − 3 đồng biến trên R.

Xem đáp án

Hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến ⇔ a > 0 ⇒ 2m + 1 > 0 ⇔ m > 12

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tìm m để hàm số y = m(x +2) – x(2m + 1) nghịch biến trên R

Xem đáp án

Ta có: y = m(x + 2) − x(2m + 1) = (−1 − m)x + 2m.

Hàm số bậc nhất y = ax + b nghịch biến ⇔ a < 0 ⇒ −1 – m < 0 ⇔ m > −1.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y=1-3x4 và y=-x3+1 là:

Xem đáp án

Phương trình hoành độ của hai đường thẳng là: 1-3x4=-x3+1
-512x+54=0x=3y=-2

Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là (3; -2).

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hàm số y = 2mx – m – 1 (d). Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(1; 2).

Xem đáp án

Điểm A(1; 2) thuộc đường thẳng (d) khi và chỉ khi 2 = 2m.1 – m – 1 ⇔ m = 3.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

CChi Ngô
14:19 - 28/06/2021

đáp án này đúng là C mà