Ôn tập chương II

  • 1092 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=3x+2+13x-2 là:

Xem đáp án

Hàm số được xác định khi 3x+203x-20x-23x±23x>-23x23.

Vậy tập xác định của hàm số là:  -23;+\23


Câu 2:

Hàm số y=x+2-x-2 là hàm số:

Xem đáp án

Đặt fx=x+2-x-2 thì tập xác định của f(x) là . Ta có:

f-x=-x+2--x-2=x-2-x+2=-fx.

Vậy f(x) là một hàm số lẻ.


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

Xem đáp án

Ta có y=x-3=x-3  khi x3-x+3   khi x<3.

Trên khoảng 3;+thì y = x – 3 có hệ số a= 1 >0 nên hàm số đồng biến trên khoảng này.

Trên khoảng -;3 thì y = - x + 3 có hệ số a= -1 < 0 nên hàm số nghịch biến trên khoảng này.


Câu 4:

Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây song song với đường thẳng y = -2x?

Xem đáp án

Hai đường thẳng song song với nhau nếu chúng có cùng hệ số góc và tung độ gốc khác nhau.

Ta có:  y  + 2x – 1 = 0 y = -2x + 1

Suy ra; đường thẳng y = - 2x + 1 song song với đường thẳng y = -2 x.

Chọn A.


Câu 5:

Đường thẳng đi qua điểm M (2;-1) và vuông góc với đường thẳng y=12x-3 có phương trình là:

Xem đáp án

Gọi phương trình đường thẳng (d) cần tìm là:  y = ax + b.

Vì đường thẳng này vuông góc với đường thẳng y=12x-3 nên:

a.12=-1a=-2  ( hai đường thẳng vuông góc với nhau có tích hai hệ số góc bằng -1).

Vậy đường thẳng d: y = - 2x + b

Đường thẳng này đi qua M(2; -1) nên  -1 = - 2.2+ b nên b = 3.

Vậy phương trình đường thẳng d: y = -2x + 3 hay  2x + y – 3 =  0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận