Ôn tập chương VI (phần 1)

  • 654 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Biểu thức 2cosπ7cos2π7+cos4π7+cos6π7 bằng

Xem đáp án

2cosπ7.cos2π7+cos4π7+cos6π7=2cosπ7.cos2π7+2cos5π7cosπ7=2cosπ7cos2π7+cos5π7=4cosπ7cosπ2cos3π14=4cosπ7.0.cos3π14=0


Câu 2:

Biểu thức  sin6π7+sin8π7  bằng

Xem đáp án

Chọn B

Ta có

sin6π7+sin8π7=2.sin6π7+8π72cos8π7-6π72=2sinπ.cosπ7=2.0.cosπ7=0


Câu 3:

Cho cosα2=0. Khi đó cosα+cos2α+cos4α+cos7α bằng

Xem đáp án

cosα=2.cos2α2-1=2.0-1=-1cos2α=2cos2α-1=2.(-1)2-1=1cos4α=2cos22α-1=2.12-1=1cos7α=cosa+6a=cosα.cos6α-sinαsin6α=-cos(3.2α)=-4cos32α+3cos2α=-4+3=-1cosα+cos2α+cos4α+cos7α=-1+1+1+(-1)=0


Câu 4:

Biểu thức cos-π4.cos3π4+sin-π4.sin3π4 bằng

Xem đáp án

cos-π4.cos3π4+sin-π4.sin3π4=cos-π4-3π4=cos-π=cosπ=-1


Câu 5:

Biểu thức sinπ4sinπ12sin7π12 bằng

Xem đáp án

sinπ12.sin7π12=12cosπ12-7π12-cosπ12+7π12=12.cos-π2-cos2π3=12.0--12=14sinπ4.sinπ12.sin7π12=22.14=28


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận