Trắc nghiệm Phương trình đường tròn có đáp án (Nhận biết)

  • 154 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đường tròn tâm I (a; b) và bán kính R có dạng

Xem đáp án

Phương trình đường tròn (C)  tâm I (a; b), bán kính R là : x-a2+y-b2=R2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đường tròn x+a2+y+b2=R2 có tọa độ tâm I và bán kính lần lượt là:

Xem đáp án

Đường tròn x+a2+y+b2=R2 có tâm I(-a;-b) và bán kính R

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đường tròn tâm I(a;b) và bán kính R có phương trình x-a2+y-b2=R2 được viết lại thành x2+y2-2ax-2by+c=0. Khi đó biểu thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Phương trình đường tròn x2+y2-2ax-2by+c=0 có tâm I(a;b) và bán kính R=a2+b2-c

Do đó: c=a2+b2-R2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đường tròn có phương trình x2+y2+2ax+2by+c=0 có tâm và bán kính lần lượt là:

Xem đáp án

Đường tròn x2+y2+2ax+2by+c=0 có tâm I(-a;-b) và bán kính  R=a2+b2-c

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho đường tròn có phương trình (C): x2+y2+2ax+2by+c=0. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Phương trình x2+y2+2ax+2by+c=0 với điều kiện a2 + b2 – c > 0, là phương trình đường tròn tâm I (−a; −b), bán kính R=a2+b2-c

Do đó đáp án A sai

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận