Trắc nghiệm Tập hợp có đáp án (Thông hiểu)

  • 246 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho A=1;2;3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Khẳng định 2 = A sai vì 2 là một phần tử và A là một tập hợp nên không bằng nhau


Câu 2:

Hãy liệt kê các phần tử của tập X=x2x25x+3=0

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: 2x25x+3=0x=1x=32 nên X=1;32


Câu 3:

Cho tập hợp A=xRx46x2+8=0. Số phần tử của tập A là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: 

x46x2+8=0(x22)(x24)=0x2=2x2=4x=±2x=±2

Vậy A=±2;±2 nên A có 4 phần tử


Câu 4:

Cho tập hợp A=xR/x2+3x+4=0, kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: x2 + 3x + 4 = 0 có Δ= 32  4.4 = 7 < 0 nên phương trình vô nghiệm.

Vậy A = ∅


Câu 5:

Cho tập hợp A = {x N | x là ước chung của 36 và 120}. Các phần tử của tập A là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

36=22.32;120=23.3.5UCLN(36;120)=22.3=12

Có UC(36,120)=1;2;3;4;6;12


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận