Trắc nghiệm Tích của vectơ với một số có đáp án (Nhận biết)

  • 254 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án

Ta có ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi các vec tơ AB,AC,BC cùng phương, hay kR,k0 sao cho AB=kAC hoặc AC=kBC

Chú ý rằng hệ số k phải khác 0 nên chỉ có đáp án D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho vectơ b0,a=-2b,c=a+b. Khẳng định nào sau đây sai

Xem đáp án

Ta có:

Vậy hai vectơ b,c đối nhau.

Do đó chúng cùng phương, ngược hướng nên các đáp án B, C, D đúng.

Đáp án A sai vì hai véc tơ đó không bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho tam giác ABC với trung tuyến AM và trọng tâm G. Khi đó GA=

Xem đáp án

Ta có: 

Mặt khác ngược hướng 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho tam giác ABC có trọng tâm G và trung tuyến AM. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án


Câu 5:

Trên đường thẳng MN lấy điểm P sao cho MN=-3MP. Điểm P được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây:

Xem đáp án

Ta có nên MN+3MP và  ngược hướng

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận