Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1(có đáp án): Hàm số

  • 1863 lượt thi

  • 53 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2 |x − 1| + 3 |x| − 2?

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt y = f(x) = 2 |x − 1| + 3 |x| − 2

Ta có: f(2) = 2 |2 − 1| + 3 |2| − 2 = 6 nên (2; 6) thuộc đồ thị hàm số.


Câu 2:

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y=1x-1  

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số y=x24x+4x

Xem đáp án

Đáp án C

+ Xét đáp án B: thay x =3; y= 1/3  vào hàm số ta được : 

13= 32- 4.3 +43 ( thỏa mãn)

 

Câu 4:

Cho hàm số y=2x1,x(;0x+1,x0;2x21,x2;5.

Tính f(4), ta được kết quả:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thấy x = 4  (2; 5]  f(4) =42  1 = 15. – 1 = 15.


Câu 5:

Cho hàm số y = f (x) = |−5x|. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

My Nguyễn
20:11 - 07/12/2020

đáp án là A

My Nguyễn
20:12 - 07/12/2020

đề bài đáp án sai