Trắc nghiệm Vectơ trong không gian có đáp án (Nhận biết)

  • 3131 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án

Đáp án D

Phương án A: sai vì chỉ cần giá của chúng song song hoặc nằm trên một mặt phẳng nào đó

Phương án B: sai vì ba véc tơ cùng phương ⇔a=k.b=l.c

Phương án C sai vì điều kiện cần và đủ để ba véc tơ a,b,c đồng phẳng là có các số m,n sao cho c=ma+nb (với  a,b không cùng phương).

Vậy chọn D


Câu 2:

Cho ba vectơ a,b,c không đồng phẳng xét các vectơ x=2ab;y=4a+2b;z=3a2c

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thấy y=2x nên x,y cùng phương.

Do đó ba véc tơ x,y,z đồng phẳng.

D sai.


Câu 3:

Cho hình lập phương ABCD. A1B1C1D1, Tìm giá trị của k thích hợp để AB+B1C1+DD1=kAC1

Xem đáp án

Đáp án B

Có AB+B1C1+DD1=AB+BC+CC1=AC1k=1


Câu 4:

Cho hai điểm phân biệt A,B và một điểm O bất kì không thuộc đường thẳng AB. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Câu 5:

Cho ABCD.A1B1C1D1 là hình hộp, với K là trung điểm CC1. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận