50 câu trắc nghiệm Hàm số bậc nhất và bậc hai nâng cao (P2)

  • 5578 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hàm số y=1x-1 khi x 0x+2 khi x>0 Tập xác định của hàm số là:

Xem đáp án

+ Với x ≤ 0 thì ta có hàm số  luôn xác định.

Do đó tập xác định của hàm số

+Với x> 0 thì ta có hàm số  luôn xác định.

Do đó tập xác định của hàm số 

Kết hợp cả 2 trường hợp; vậy tập xác định là 

Chọn C.


Câu 2:

Đỉnh của parabol y =x2+x+m  nằm trên đường thẳng y= 3/4 nếu m  bằng:

Xem đáp án

Ta tìm đỉnh của parabol:

Suy ra m=1.

Chọn D.


Câu 3:

Nếu hàm số y= ax2+ bx+c có đồ thị như sau thì dấu các hệ số của nó là:

Xem đáp án

+ Nhận xét đồ thị hướng lên nên a> 0.

+ Giao với Oy tại (0; c) mà điểm đó nằm phía dưới trục hoành nên c<0.

+ Mặt khác; vì a>0  và Đỉnh I nằm bên trái trục hoành nên b>0.

Chọn B.


Câu 5:

Cho đồ thị:(C):y=3x-2-2x-6 Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  với -3≤ x≤ 4

Xem đáp án

Ta có:    

+Vẽ đường thẳng y= x với x≥3  đi qua hai điểm O(0; 0) và A(1;1) và lấy phần đường thẳng bên phải của đường thẳng x= 3.

+Vẽ đường thẳng y=5x-12 với 2≤ x≤ 3 đi qua hai điểm B(3;3) và C( 2; -2) và lấy phần đường thẳng nằm giữa của hai đường thẳng x=2; x=3.

+Vẽ đường thẳng y= -x đi qua hai điểm O và D( -1; -1) và lấy phần đường thẳng bên trái của đường thẳng x= 2

+ Dựa vào đồ thị hàm số ta có:


Chọn C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận