Dạng 1 : Tìm giới hạn của hàm số bằng cách thay trực tiếp có đáp án

  • 2096 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giới hạn limx1x22x+4 có giá trị là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Do hàm số fx=x22x+4 xác định tại điểm  x0=1, nên giới hạn này bằng limx1x22x+4=7 .

.

Câu 2:

Giới hạn limx2x23x53x1  có giá trị là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Cách 1: limx2x23x53x1=75 .

Cách 2: Nhập máy tính như sau x23x53x1 , bấm CACL, nhập giá trị của x=2 và ta sẽ nhận được đáp án.


Câu 3:

Tìm giới hạn của hàm số B=limxπ62tanx+1sinx+1  .

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Ta có B=limxπ62tanx+1sinx+1=2tanπ6+1sinπ6+1=43+69

Câu 4:

Cholimx2fx=3 . Tìm giới hạn A=limx22fx+1f2x+1  .

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Ta có A=limx22fx+1f2x+1=2.3+132+1=710  .

Câu 5:

Tìm các giới hạn limx2x34x2x1x32.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Ta có limx2x34x2x1x32=234.22.21232=0 .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận