Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 8)

  • 476 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 195 phút

Câu 1:

Biểu đồ dưới đây là phổ điểm lịch sử vào 10 năm 2020.

Tỉ lệ % học sinh đạt trên 8 điểm gần nhất với đáp án nào dưới đây? (ảnh 1)

Tỉ lệ % học sinh đạt trên 8 điểm gần nhất với đáp án nào dưới đây?

Xem đáp án
Chọn C

Tổng số học sinh có điểm thi là: 85058

Số học sinh trên 8 điểm là: 32628

Tỉ lệ % học sinh đạt trên 8 điểm là: 326288505810038,36%.

Câu 3:

Tập nghiệm của bất phương trình logπ3(x+2)>0 

Xem đáp án
Chọn A
logπ3(x+2)>0x+2>0x+2>π30x>2x>1x>1

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là S=(1;+).


Câu 4:

Nghiệm của hệ phương trình: 3x+14y1=15x+1+6y1=8

Xem đáp án
Chọn D

Điều kiện: x1;y1. Đặt X=1x+1;Y=1y1 ta có hệ phương trình đã cho

3X4Y=15X+6Y=8X=1Y=121x+1=11y1=12x=0y=3.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là: (0;3).

Câu 5:

Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức z=503+4i 

Xem đáp án

Chọn D

Ta có: z=503+4i=68i. Điểm biểu diễn của số phức Z là N(6;8).

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận