ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Protein

  • 816 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Protein nào sau đây có trong lòng trắng trứng ?

Xem đáp án

Protein có trong lòng trắng trứng là anbumin

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Trong các chất sau, chất nào tan được trong nước ?

Xem đáp án

Protein tan được trong nước, tạo thành dung dịch keo là anbumin

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Sự kết tủa protein bằng nhiệt độ được gọi là

Xem đáp án

Sự kết tủa protein bằng nhiệt độ được gọi là sự đông tụ protein.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Khi nấu canh cua, xuất hiện các mảng riêu cua nổi lên được giải thích là do

Xem đáp án

Trong thịt cua chứa protein hòa tan, khi đun nóng, các protein này bị đông tụ tạo thành các mảng riêu cua nổi lên.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A đúng vì protein là là những chuỗi polipeptit liên kết với nhau → số liên kết peptit lớn → có phản ứng màu biure

B đúng (xem lại lí thuyết peptit)

C đúng vì : protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. Các đơn vị tạo thành chuỗi polipeptit là các α -amino axit.

D sai vì các protein dạng sợi (keratin, miozin,…) không tan trong nước

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận