Trắc nghiệm Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác có đáp án (Nhận biết)

  • 299 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong tam giác ABC có:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: a2=b2+c22bccosA


Câu 2:

Trong tam giác ABC có:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

asinA=bsinB=csinC=2Ra=2RsinA


Câu 3:

Trong tam giác ABC có:

Xem đáp án

Đáp án A

Trong tam giác ABC, độ dài trung tuyến kẻ từ đỉnh A là ma2=b2+c22a24


Câu 4:

Trong tam giác ABC có:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

asinA=bsinB=csinC=2RasinB=bsinA


Câu 5:

Trong tam giác ABC, ta có:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 12a.ha=abc4R.

Suy ra: ha=bc2Rbc=2R.ha


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận