Trắc nghiệm Công thức lượng giác có đáp án (Nhận biết)

  • 380 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho cosα=34;sinα>0.Tính cos2α,sinα

Xem đáp án

Đáp án A

cosα=34;sinα>0sin2α=1916=716sinα=74cos2α=12sin2α=12.716=18


Câu 2:

Cho sina+cosa=54. Khi đó sina.cosa có giá trị bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có 

sina+cosa=54(sina+cosa)2 =2516 1+2sinacosa=2516 sinacosa=932


Câu 3:

Cho cosα=34;sinα>0;sinβ=34;cosβ<0.Tính cosα+β

Xem đáp án

Đáp án A

cosα=34;sinα>0sin2α=1916=716sinα=74sinβ=34;cosβ<0cos2β=1916=716cosβ=74cos(α + β) = cosαcosβ  sinαsinβ=34.7434.74=378


Câu 4:

Biết sinα=32π2<α<π.Tính giá trị của cos2απ3

Xem đáp án

Đáp án B

Dễ thấy 

π2<α<πsinα=32α=2π32α=4π3

cos2απ3=cosπ=1


Câu 5:

Cho cosα=m.Tính sin2α2

Xem đáp án

Đáp án B

1cosα2=1m2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận