Trắc nghiệm Đạo hàm cấp hai có đáp án có đáp án

  • 2134 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hàm số y=xx-2 có đạo hàm cấp hai là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có y'=x'.(x2)x.(x2)'(x2)2=  1.(x2)x.1(x2)2=2(x2)2 ;

 y"=2(x2)2'=2.1(x2)2'=2.1(x2)4.(x2)2'=2(x2)4.2(x2)=4(x2)3


Câu 2:

Hàm số y=x2+13 có đạo hàm cấp ba là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có y=x6+3x4+3x2+1

y'=6x5+12x3+6xy"=30x4+36x2+6y"'=120x3+72x=24(5x3+3x)


Câu 3:

Hàm số y=2x+5 có đạo hàm cấp hai bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có y'=2x+5'=222x+5=12x+5 

y''=-2x+5'2x+5=-222x+52x+5=-12x+52x+5.


Câu 4:

Cho hàm số y=1x3Tính đạo hàm cấp hai của hàm số đã cho tại x = 1?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

y'=  1(x3)2.(x3)'=1(x3)2y"=1(x3)2'=1(x3)4. [(x -3)2]'=1(x3)4.2(x3)=2(x3)3 ;  

y"(1)=2(13)3=14.


Câu 5:

Cho hàm số y = sin2x. Tính y'''π3,y(4)π4

Xem đáp án

Đáp án A

 

Ta có : y'=2cos2x;y''=-4sin2x

 y'''=-8cos2x,y4=16sin2x

Suy ra y'''π3=-8cos2π3=4;y4π4=16sinπ2=16.

 

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận