Trắc nghiệm Dấu của tam thức bậc hai có đáp án

  • 1326 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tam thức -x2-3x-4 nhận giá trị âm khi và chỉ khi

Xem đáp án

 


Câu 3:

Tập nghiệm của bất phương trình x2-4x+4>0

Xem đáp án

Ta có :  x2 – 4x + 4 =(x- 2)2

Do đó,để  x2 – 4x + 4 > 0

x-20x2

Tập nghiệm của bất phương trình  là S = R\ {2}.

Chọn A


Câu 5:

Tập nghiệm của bất phương trình 2x2-3x+14x-3<0 là 

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận