Trắc nghiệm Giá trị có lượng giác của một cung có đáp án (Thông hiểu)

  • 371 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án B: 1+tan2α=1cos2α, α  kπ, k  Z sai vì

cosx0xπ2+kπ, kZ

Đáp án C: sin2α + cos2β = 1 sai vì α ≠ β.

Đáp án D: 1+cot2α=1sin2α, απ2+ kπ, kZ sai

vì sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ, k ∈ Z


Câu 2:

Trong các công thức sau, công thức nào sai?

Xem đáp án

Đáp án D

D sai vì: tanα.cotα=1, (α kπ2, kZ)


Câu 3:

Biết cosα=1213 và π2<α<π. Giá trị của sin và tan là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

sin2α+cos2α=1sin2α=1cos2α=112132=25169sinα=±513

π2<α<π nên sinα>0sinα=513tanα=sinαcosα=512


Câu 4:

Cho biết tanα=12. Tính cotα:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: tanα.cotα=1cotα=1tanα=112=2


Câu 5:

Giá trị của biểu thức S=3  sin290+ 2cos260  3tan245 bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

S=3  sin290+2cos260  3tan245 =312+2.1223.12=12


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận