Trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án (Vận dụng)

  • 210 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Tìm m ∈ Z để hai đường thẳng y = mx + 1 (d1) và y = 2x + 3 (d2) cắt nhau tại một điểm có tọa độ nguyên

Xem đáp án

Hoành độ giao điểm hai đường thẳng (d1) và (d2) là nghiệm của phương trình:

mx + 1 = 2x + 3 ⇔ (m − 2) x = 2 ⇔ m2x=2m-2

Tọa độ giao điểm là số nguyên khi và chỉ khi 2m-2 nhận giá trị nguyên.

Từ đây suy ra (m − 2) ∈ Ư(2) ={±1 ;±2}

Với m – 2 = −1 ⇒ m = 1

Với m – 2 = 1 ⇒ m = 3

Với m – 2 = 2 ⇒ m = 4

Với m – 2 = −2 ⇒ m = 0

Vậy m ∈ {0; 1; 3; 4}.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số y = 2x + m2 − 1 trên đoạn 

[1; 3] bằng 5.

Xem đáp án

Trước hết nhận xét rằng: 2 > 0 nên hàm số đã cho đồng biến trên [1; 3].

Với 1 ≤ x1 < x2 ≤ 3 ⇒ y(1) ≤ y(x1) < y(x 2) ≤ y(3) nên giá trị lớn nhất của hàm số đã cho đạt được tại x = 3

Khi đó ymax = y(3) = 2.3+ m2 − 1= 5 + m2

Để ymax = 5 thì 5 + m2 = 5 ⇔ m = 0

Đáp án cần chọn là: C      


Câu 5:

Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(-1; -5) và tạo với trục Ox một góc bằng 120°

Xem đáp án

Vì đường thẳng (d) tạo với trục Ox một góc 120° nên hệ số góc k của đường thẳng (d) là k = tan120° = 3− 

Suy ra phương trình đường thẳng (d) có dạng y = −3x + b.

Lại có A ∈ (d) nên có đẳng thức −5 = (−1) + b ⇔ b= −3 − 5

Với b = − 3− 5 thì d: y = −3x − 3 − 5

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận