Hàm số y = ax + b

  • 2642 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 17 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Xác định các hệ số của ab để đồ thị của hàm số y=ax+b đi qua điểm M (1;7) và N(0;3).

Xem đáp án

Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua M(1;7) và N(0;3) nên tọa độ của M, N thỏa mãn phương trình .

Ta có a.1+b=7a.0+b=3a=4b=3 .

Vậy đáp án là B.


Câu 2:

Cho đường thẳng d1:y=12x+2 . Đường thẳng d2 đi qua A(2;4) và song song với d1 có phương trình là:

Xem đáp án

Do đường thẳng d2 song song với d1 nên d2 có dạng :y=12x+b   b2

Điểm A(2; 4) thuộc đường thẳng d2 nên:4=12.2+bb=3

Vậy phương trình đường thẳng d2y=12x+3

Chọn đáp án là C.


Câu 3:

Cho hàm số fx=5x+3. Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Do 5>0  nên hàm số fx=5x+3 đồng biến trên .

7>2,5  nên f7>f2,5.

Vậy đáp án là B.


Câu 4:

Đâu là đồ thị hàm số y=2x-1.

Xem đáp án

Ta có y=2x-1=2x-1   ;x0-2x-1 ;x<0 .

Đường thẳng y = 2x – 1 đi qua điểm (0 ; -1) và 12;0

Đường thẳng y = -2x – 1 đi qua điểm (0; -1) và -12;0

Vì vậy đồ thị hàm số y=2x-1 là hình theo phương án C.

Nhận xét: Học sinh có thể nhầm khi cho y=2x-1=2x-1 (phương án A) hoặc y=2x-1=-2x-1 (phương án B), hoặc chọn nhầm các nhánh (phương án D).


Câu 5:

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

Xem đáp án

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng :y=ax+b a0

Ta có: y=x-34=x4-34  đây là hàm số bậc nhất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

Trần Hùng

Bình luận


Bình luận

Hồ Thị Hạnh
04:34 - 06/11/2020

Số 7 và số 5 chui từ đâu ra vậy

Hồ Thị Hạnh
04:34 - 06/11/2020

Số 7 và số 5 chui từ đâu ra vậy