Trắc nghiệm Ôn tập chương 1: Mệnh đề - Tập hợp có đáp án

  • 1311 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án


Câu 2:

Cho mệnh đề: "Với mọi số nguyên n không chia hết cho 3, n21 chia hết cho 3". Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là mệnh đề nào dưới đây?

Xem đáp án

Mệnh đề: "Với mọi số nguyên n không chia hết cho 3, n21 chia hết cho 3". 

Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là  "Tồn tại số nguyên n không chia hết cho 3, n21 không chia hết cho 3".

Mệnh đề phủ định của mệnh đề "xX;​​  P(x)" là "xX;​​  P(x)¯"

Đáp án A


Câu 3:

Cho mệnh đề chứa biến P(m):"m:2m21 chia hết cho 7".

Mệnh đề đúng là:

Xem đáp án

Ta có :

P(-4) = 2.(-4)2 – 1 =  31 không chia hết cho 7.

P(-3) = 2.( -3)2 -1 =  17 không chia hết cho 7.

P(5) =  2. 52 – 1 = 49 chia hết cho 7.

P(6) = 2.62 – 1 =  71 không  chia hết cho 7.

Vậy mệnh đề đúng là P(5).

Đáp án C


Câu 4:

Tập hợp (4;3] bằng tập nào dưới đây?

Xem đáp án

(4;3]={3;2;1;0;1;2;3}

Đáp án A


Câu 5:

Cho hai tập hợp A={2;4;6;8}, B={1;3;4;6;7}. Tập hợp AB là tập nào dưới đây?

Xem đáp án

AB=1;2;3;4;6;7;8

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận