Trắc nghiệm Ôn tập chương III-Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân (có đáp án )

  • 2209 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 337 phút

Câu 1:

Cho dãy số (un) với un=1n2+n.Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Ta có : un+1un=1n+12+n+11n2+n 

=1n+1n+21nn+1=  n(n+2)n(n+1)(n+2)=2nn+1n+2<0

Do đó (un) là dãy giảm.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Cho dãy số có các số hạng đầu là:0;12;23;34;45;....Số hạng tổng quát của dãy số này là:

Xem đáp án

Ta có:

0=00+1;12=11+1;23=22+134=33+1;45=44+1

Suy ra un=nn+1

Chọn đáp án B


Câu 3:

Xét tính tăng giảm của các dãy số sau: un=3n22n+1n+1

Xem đáp án

Ta có:

un+1un=3(n+1)22(n+1)+1n+23n22n+1n+1=  3n2+4n+2n+23n22n+1n+1=(3n2+4n+2).(n+1)(3n22n+1).(n+2)(n+2).(n+1)=3n2+7nn+1n+2>0 

nên dãy (un) là dãy tăng

Chọn đáp án A


Câu 4:

Cho cấp số cộng (un) có: u1=0,1;  d=0,1. Số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là:

Xem đáp án

Số hạng tổng quát của cấp số cộng (un) là:

un=u1+n1.0,1u7=0,1+71.0,1=0,5 

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn : u2u3+u5=10u4+u6=26

 Xác định công sai d

Xem đáp án

Gọi d là công sai của cấp số cộng, ta có:

u2u3+u5=10u4+u6=26(u1+d)(u1+2d)+(u1+4d)=10(u1+3d)+(u1+5d)=26u1+3d=102u1+8d=26u1=1d=3

Ta có công sai d=3.

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận